Ordblinde elever får stadig bedre mulighed for at få digital hjælp

De fleste kommuner tilbyder nu hjælp til ordblinde elever i form af digitale læremidler. Især elever på mellemtrinnet får hjælp, men det er også blevet mere udbredt med hjælp til elever i indskolingen, viser et it-projekt.

 

To ud af tre kommuner har et centralt tilbud til ordblinde elever. Det viser en undersøgelse, hvor 89 kommuner har svaret på et spørgeskema om, hvordan de bruger digitale hjælpemidler i arbejdet med elever med særlige behov, herunder ordblinde. Undersøgelsen er første del af projektet Kompenserende it-hjælpemidler i grundskolen, som finansieres af Undervisningsministeriet.

Indskolingen er kommet bedre med

Selv om det stadig oftest er elever på mellemtrinnet, som nyder godt af de kommunale tilbud, er indskolingen, ifølge de adspurgte læsekonsulenter, kommet bedre med i forhold til tidligere år.

“It giver lærerne et værktøj til at skabe nye og bedre læringsformer, og det kan navnlig komme elever med særlige behov til gode. Det glæder mig derfor, at digitale læremidler bliver mere udbredt, og at de yngste klassetrin er kommet mere med,” siger undervisningsminister Christine Antorini (S) og tilføjer, at resultatet af undersøgelserne skal skabe mere viden om den effekt, it-hjælpemidler kan have på læsesvage elevers læse- og sprogudvikling.

Eleverne har problemer med afkodning og stavning

Hovedparten af de elever, som får tildelt it-hjælpemidler, har problemer med afkodning eller retstavning. 93 procent af de adspurgte kommunale ressourcepersoner – primært læsekonsulenter – svarer, at de ordblinde elever har problemer med afkodningen, mens 88 procent siger, at eleverne har problemer med stavning. Men i langt de fleste tilfælde drejer det sig om begge færdighedsområder.

Tildelingen af it-hjælpemidler foregår på de enkelte skoler, men der er alligevel ofte en konsulent fra kommunen involveret i processen. Kommunens læsekonsulent er med til at udrede elevernes vanskeligheder i 64 procent af kommunerne, men oftest arbejder flere fagpersoner på opgaven.

I 62 procent af kommunerne inddrages to eller tre fagpersoner, og det er som regel én fra skolen og én fagperson fra kommunalt regi. Opgaven varetages typisk af en læsekonsulent, en læsevejleder, en skolepsykolog eller en specialundervisningslærer.

I 77 kommuner har alle elever adgang til cd-ord

En række kommuner tildeler ikke længere it-hjælpemidler, fordi alle elever har computere med cd-ord, eller også har de adgang til cd-ord eller vitre. Derfor er det ikke længere nødvendigt med en diagnose for at få adgang til disse hjælpemidler.

De fleste anfører dog, at elever med ordblindevanskeligheder tilbydes noget yderligere i form af særlig undervisning i brugen af disse hjælpemidler eller en tablet som supplement til adgangen til cd-ord via computer.

Forfatterne til undersøgelsen har ikke har spurgt specifikt til, om samtlige elever har adgang til cd-ord, så informationen stammer alene fra kommuner, som har skrevet det i spørgeskemaets kommentarfelter. Men 77 kommuner har en aftale, der giver alle kommunens elever adgang til cd-ord.

Næste fase ser nærmere på elevernes vanskeligheder

Spørgeskemaundersøgelsen om tildelingen af kompenserende it-hjælpemidler til ordblinde elever danner grundlag for næste fase af projektet, hvor man sætter fokus på elever på mellemtrinet med svære læsevanskeligheder. Her skal man se nærmere på de elever, som får tildelt kompenserende hjælpemidler, og hvilke vanskeligheder de har. Projektet afsluttes i 2016.

Læs hele undersøgelsen om tildeling af kompenserende it-hjælpemidler i kommunerne via linket her.

 

Fundet på folkeskolen.dk

Skrevet af Karen Ravn

 

FAKTA OM PROJEKTET

‘Kompenserende it-hjælpemidler i grundskolen’ er et af tre projekter med fokus på nye læringsformer og digitale læremidler, som kan hjælpe eleverne. De to andre er ‘i-Didakt’ og ‘Tidlig læseindlæring’.

i-Didakt retter sig mod inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Hvilke it- og didaktiske værktøjer virker? Der skal udvikles en toolbox, som kan anvendes og sammensættes afhængigt af den enkelte klasses, elevs, lærers eller forælders behov i forhold til inklusion. Projektet afsluttes i 2015.

Tidlig læseindlæring udvikler og afprøver et iPad-baseret redskab til understøttelse af tidlig læsetilegnelse og undervisningsdifferentiering i børnehaveklassen. Projektet afsluttes i år.